Vnitřní řád Základní kynologické organizace Rudník
 
Článek 1.
 
Název organizace: Základní kynologická organizace Rudník - č. 436
IČO: 64203590
Sídlo:Rudník-část Terezín, 543 72
 
Článek 2.
 
     Základní kynologická organizace Rudník je dobrovolným, otevřeným, sportovním a zájmovým sdružením s posláním organizovat sportovní výcvik psů a další kynologickou činnost v souladu s cíli a posláními FCI
 
Článek 3.
 
1. Členem se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a úkoly organizace.
2. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy organizace, pokud s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zákonný zástupce.
3. Členem se může stát i cizí státní příslušník, splňující podmínky k legálnímu pobytu na území České republiky.
4. Za mimořádné zásluhy o činnost organizace může výbor ZKO navrhnout  čestné členství a předložit to ke schválení členské schůzi.  
5.  Výcviku se může účastnit po dobu trvání kurzu základního výcviku a výchovy psa i člen tohoto kurzu. Po zaplacení jednorázového poplatku za účast na výcvikovém dni se mohou výcviku zúčastnit i jiné osoby.
 

Článek 4.
 
1. O přijetí nového člena rozhoduje výbor ZKO na základě písemné přihlášky.
2. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do 30-ti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze ZKO.
 
Článek 5.
 
1. Členství v ZKO končí:
    a/ úmrtím člena
    b/ písemným prohlášením člena o jeho vystoupení ze ZKO
    c/ zrušením členství pro nezaplacení členských příspěvků ve stanovené výši, odsouhlasené na schůzi ZKO ve stanoveném termínu (pokud není individuálně předem dohodnuto jinak)
    d/ vyloučením člena
2. Vyloučit člena ze ZKO lze pouze:
     a/ dopustí-li se zvláště hrubého porušení povinností člena
     b/ pro opětovné porušení povinností člena závažnějšího rázu
     c/ pro opětovné nebo hrubé porušení Zákona na ochranu zvířat
     d/ pokud byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin
3. O vyloučení rozhoduje členská schůze ZKO.
4. Člen musí být nejméně sedm dní před konáním schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Musí mu být dána možnost se hájit.
5. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemnou formou, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být doručeno do vlastních rukou.
6. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo se odvolat postupně k oblastnímu výboru, předsednictvu svazu, plénu svazu a to do třiceti dnů ode dne doručení.
7. Ke znovupřijetí vyloučeného člena je třeba souhlasu členské schůze.
 

Článek 6.
Práva a povinnosti členů
 
1. Člen má právo:
     a/ volit a být volen od 18-ti let věku, hlasovat může člen starší 15-ti let
     b/ podílet se na všech činnostech organizace
     c/ být informován o činnosti a hospodaření organizace
     c/ používat prostředky, zařízení a další majetek organizace v souladu s Provozním řádem ZKO
     
2. Člen má povinnost:
     a/ dodržovat stanovy, vnitřní řád ZKO a plnit rozhodnutí výboru ZKO
     b/ dodržovat pravidla Provozního řádu ZKO, popřípadě povinnosti, které mu vyplývají z jeho zvolené funkce v ZKO


     c/ řádně platit členské příspěvky a to v termínu stanoveném výborem ZKO, tato povinnost se nevztahuje na čestné členy. Udržovací příspěvek platí pouze členové, kteří dlouhodobě nenavštěvují ZKO ze závažných zdravotních důvodů, nechtějí přijít o členství a sami o to písemně požádají
     d/ zaplatit vstupní poplatek nejdéle do 30-ti dnů po přijetí do ZKO (platí pouze u nově přijatého člena)
 
Článek 7.
Orgány ZKO
 
Orgány ZKO tvoří:
a/ členská schůze ZKO
b/ výbor ZKO
c/ revizní komise ZKO
 
Článek 8.
Členská schůze
 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ZKO, do jejíž působnosti patří rozhodování o všech otázkách týkajících se její činnosti.
2. Členská schůze se schází nejméně jednou za rok, požádá-li nejméně jedna třetina členů o svolání schůze, je výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi do jednoho měsíce.
3. Členská schůze je schopna usnášet se, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li tato podmínka splněna, je členská schůze schopná usnášet se o věcech uvedených  předem ve stanoveném programu, jestliže místo, čas a program byly všem členům řádně a nejméně sedm dní předem oznámeny.
4. Usnesení je přijato, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina přítomných členů.
5. Způsob hlasování je veřejný, pouze při volbě výboru ZKO tajný.
6. Pro neplnění povinnosti v průběhu volebního období může odvolání z funkce provést členská schůze ZKO.
7. Přijatá usnesení jsou platná pro všechny členy ZKO.
8. Členská schůze v rámci své působnosti zejména:
   a/ schvaluje plán a výsledky činnosti ZKO, plán a výsledky hospodaření ZKO
  b/ projednává a schvaluje zprávy a činnosti výboru, revizní komise ZKO a zprávy o hospodaření za uplynulé období
   c/ volí a odvolává členy výboru, stanoví počet členů výboru
   d/ volí a odvolává členy revizní komise ZKO, stanoví jejich počet
   e/ volí delegáty na oblastní konferenci
   f/ rozhoduje o vyloučení člena ZKO, za hrubé porušení stanov ČKS a opětovné porušení vnitřního řádu ZKO, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí výboru ZKO o nepřijetí uchazeče za člena ZKO, rozhoduje o přijetí za čestného člena organizace.
   g/ je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru ZKO
   h/ stanoví výši členských příspěvků ZKO, výši vstupního příspěvku, příspěvek účastníka kurzu základního výcviku a výchovy psů, udržovacího příspěvku pro členy ZKO, výši jednorázového poplatku za účast na výcvikovém dni, výši příspěvku členů jiných organizací, kterým je povoleno hostování v ZKO, schvaluje pronájem cvičiště ZKO třetí osobě.
 
Článek 9.
Výbor ZKO

1. Výbor ZKO je výkonným orgánem v době mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností ZKO, zejména v oblasti hospodaření, odborné, metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy, navrhuje zrušení členství v ZKO.
   Výbor ZKO může rozhodnout o dočasném pozastavení přijímání členů v případě, že počet zájemců by byl  na úkor  kvality výcviku.
2. Výbor  ZKO je povinen zodpovědně projednávat zprávy a návrhy, které mu ve vztahu k činnosti ZKO předložila revizní komise, zaujmout  k nim stanovisko a učinit potřebná  opatření. Nesouhlasí-li výbor ZKO se závěry revizní komise a nepodaří-li se rozpor vyřešit jednáním je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne konstatování rozporu.
3. Výbor ZKO je volen na období pěti let, a to na výroční členské schůzi, je nejméně tříčlenný.
4. Předseda výboru jedná jménem ZKO, může k jednání pověřit i jiného člena výboru.
5. Výbor stanoví výši poplatků z účasti na akcích pořádaných ZKO .
6. Ve své činnosti se výbor  řídí stanovami a usnesením členské schůze. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi.

7. Výbor schvaluje pronájem pozemku cvičiště pro soukromé účely jednotlivým členům ZKO Rudník.
8. Jednáním v bankovním styku je pověřen předseda ZKO vždy se souhlasem místopředsedy-jednatele ZKO a pokladníka ZKO.
 
 Článek 10.
Revizní komise
 
1. Revizní komise je  tříčlenná.
2. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výkonném orgánu ZKO.
3. Revizní komise za svoji činnost odpovídá členské schůzi ZKO.
4. Revizní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání výboru ZKO s hlasem poradním.
5. Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost ZKO, zejména plnění přijatých usnesení a hospodaření.
6. Požádá-li o to výbor ZKO, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v  požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu.
7. Zjistí-li revizní komise nedostatky v činnosti nebo hospodaření, je oprávněna navrhnout způsob nápravy, výbor ZKO je povinen učinit opatření ve lhůtě stanovené revizní komisí.
 
Článek 11.
 
Funkce v orgánech ZKO jsou čestné.

Článek 12.
Hospodaření ZKO
 
1. Náklady spojené s činností ZKO jsou hrazeny z členských příspěvků a z jiných zdrojů.
2. ZKO hospodaří podle rozpočtu schváleného členskou schůzí.
3. Opatření finančního charakteru je oprávněn provádět předseda ZKO, listiny finanční  povahy podepisuje vždy jeden člen výboru ZKO.
 
Článek 13.
Pronájem pozemku plochy cvičiště ZKO Rudník 436 třetí osobě a členům ZKO Rudník 436 k soukromým účelům

1. Pronájem plochy cvičiště ZKO třetí osobě k soukromým účelům je možné pouze za předem dohodnutých podmínek, které budou stanoveny v Nájemní smlouvě mezi majitelem (spolumajiteli) pozemku, ZKO Rudník a pronajímatelem (jako třetí osobou). Pronájem plochy cvičiště právoplatným členům ZKO Rudník k soukromým účelům je možné pouze za předem dohodnutých podmínek mezi členem ZKO a ZKO Rudník 436.
2. Nájemní smlouva na pronájem pozemku plochy cvičiště ZKO Rudník třetí osobě se uzavírá pouze na dobu určitou.
3. O pronájmu pozemku cvičiště třetí osobě vyrozumí majitel (spolumajitelé) pozemku předsedu ZKO Rudník písemnou formou. O tomto pronájmu vyrozumí ZKO Rudník všechny členy ZKO Rudník písemnou formou(za písemné vyrozumění se považuje forma SMS, email, vyvěšení na webové stránky ZKO Rudník nebo informační tabule na cvičišti ZKO Rudník). O tomto pronájmu provede předseda zápis do evidenční knihy pronájmů plochy cvičiště.

4. Pronájem plochy cvičiště členům ZKO Rudník pro soukromé účely (výcvik psů, pořádání soukromých akcí, a jiné soukromé aktivity) je povoleno pouze se souhlasem ZKO Rudník 436 a majitelem (spolumajiteli) pozemku, kterého předseda ZKO Rudník o pronájmu plochy cvičiště členům ZKO vyrozumí, a to nejméně 14 dní předem. Tento pronájem je povolen až po odsouhlasení majitelem (spolumajiteli) pozemku cvičiště. O tomto pronájmu provede předseda zápis do evidenční knihy pronájmů plochy cvičiště.
 

Článek 14.
 
Vnitřní řád byl schválen členskou schůzí ZKO v Rudníku dne 30.11.2012.               .
Úpravu Vnitřního řádu je oprávněna provádět pouze členská schůze.
  
Za ZKO Rudník

předseda
Michal Šindelář